معرفی :

فعالیتهای مرکز نیکوکاری فیض بیکران:

1) تحت پوشش قرار دادن دانشجویان نیازمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2) جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی از بین خیرین

3) برگزاری جشن ها و مجالس فرهنگی به مناسبتهای مختلف در سطح دانشگاه

4) تهیه و بسته بندی غذا به مناسبتهای مختلف و توزیع در بین خانواده های نیازمند سطح شهر

5) واریز کمک هزینه ی تحصیلی دانشجویان نیازمند به عنوان هزینه کار دانشجویی

6) شارژ کارت تغذیه دانشجویان نیازمند

7) تحت پوشش قرار دادن خدمه های مستحق مشغول به کار در خوابگاه ها